Regulamin

REGULAMIN KLUBU MUZYCZNEGO
Banana Dance Club
BCC Sp. Z.o.o NIP: 5252524633 ul. Smolna 15, 00-375 Warszawa

Niniejszy regulamin obowiązuje od dn. 23.07.2015 do odwołania lub ogłoszenia jego nowej wersji.

Dla potrzeb niniejszego regulaminu przyjmuje się, że pojęcie „klub” jednoznacznie identyfikuje lokal Banana Dance Club, znajdujący się przy ul. Szewskiej 3A we Wrocławiu.

§1 ZASADY OGÓLNE

Klub muzyczny Banana Dance Club nie prowadzi działalności otwartej i ogólnodostępnej. O wejściu do klubu decyduje selekcjonerka, a jej decyzje są wiążące i niepodważalne. Kryterium doboru Klientów klubu jest wypadkową wielu czynników, w skład których wchodzą m.in. schludny ubiór, nienaganna higiena i kultura osobista, stan trzeźwości, etc. Głównym celem przyświecającym selekcjonerce jest taki dobór Gości, by czuli się oni w swoim towarzystwie swobodnie i bezpiecznie.

Klub zakazuje wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie oraz osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. Wyjątkiem mogą być imprezy zorganizowane lub wydarzenia specjalne – w takich przypadkach klub będzie informować o zmianie minimalnego wieku upoważniającego do wstępu do lokalu. Selekcjonerka ma prawo legitymować osoby wchodzące do lokalu na podstawie dokumentu tożsamości, celem określenia ich wieku.

Obowiązuje ABSOLUTNY ZAKAZ WNOSZENIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH i BEZALKOHOLOWYCH, broni, noży, materiałów niebezpiecznych, środków chemicznych, materiałów pirotechnicznych, gwizdków i innych urządzeń mogących wydawać głośne dźwięki, narkotyków i innych środków odurzających.

Szatnia dostępna w klubie jest obowiązkowa dla wszystkich gości.

§2 BILETY, PRZEDSPRZEDAŻ ORAZ REZERWACJE

Klub prowadzi sprzedaż biletów zarówno w formie przedsprzedaży (informacja o takiej możliwości będzie każdorazowo ogłaszana) oraz w dniu imprezy (z wyłączeniem imprez, które wymagają zakupu biletu w przedsprzedaży lub imprez zamkniętych). Godziny otwarcia kasy biletowej są zmienne i każdorazowo ogłaszane.

Klub zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu do lokalu osobie posiadającej rezerwację lub zakupiony bilet wstępu. W przypadku rezerwacji grupowej, Klub dopuszcza możliwość odmówienia wstępu jednej lub kilku osobom z danej grupy, dopuszczając realizację rezerwacji/biletów wstępu reszcie osób z danej grupy. Powyższe decyzje podejmuje selekcjonerka i są one wiążące oraz bezapelacyjne.

Klub zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanej imprezy bez podania przyczyny. W takim przypadku osobom, które zakupiły bilety przysługuje zwrot pieniędzy w pełnej wartości odpowiadającej cenie zakupu.

Osoby posiadające rezerwację zobowiązują się do stawienia w klubie maksymalnie do godz. 22:00 (lub innej, określonej z góry godzinie). Stawienie się w klubie po wyznaczonej godzinie rezerwacji powoduje jej przepadek, a Gościom nie przysługuje zwrot pieniędzy.

Klub nie odpowiada za wydarzenia o charakterze siły wyższej, które wystąpią na imprezie takich jak katastrofa, pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilet ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.

Opłacenie rezerwacji nie jest jednoznaczne z opłaceniem biletu wstępu.

§3 BEZPIECZEŃSTWO

Dbając o bezpieczeństwo Gości klub prowadzi politykę bezpieczeństwa polegającą na monitoringu klubu przy pomocy systemu CCTV oraz ochronie gości przy pomocy pracowników ochrony. Pracownicy ochrony mają prawo do sprawdzenia zawartości torebek, odzieży oraz innych rzeczy wnoszonych na teren klubu oraz do sprawdzenia tożsamości Gości. Pracownicy ochrony mają również prawo do wydawania Gościom poleceń dotyczących bezpieczeństwa, usprawnienia przejścia ludzi, ewakuacji, itp. W przypadku łamania prawa, naruszenia któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu, zachowania agresywnego, odurzenia alkoholowego lub narkotykowego, lub zachowania naruszającego ogólnie przyjęte zasady pożycia społecznego, itp., pracownicy ochrony mają prawo do wydania polecenia opuszczenia terenu klubu przez Gościa, zastosowania siły fizycznej, zatrzymania osoby podejrzanej o łamanie prawa aż do momentu przyjazdu policji.

Klub zakazuje opuszczania terenu lokalu z alkoholem. W przypadku wydarzeń specjalnych, wymogów bezpieczeństwa lub specyfiki danej imprezy, klub może zadecydować, że po opuszczeniu lokalu, ponowne do niego wejście będzie wiązać się z koniecznością zakupu kolejnego biletu wstępu.

§4 FOTOGRAFOWANIE ORAZ FILMOWANIE

Klub zakazuje rejestrowania dźwięku, obrazu (statycznego lub ruchomego), wykonywania zdjęć i jakiejkolwiek innej aktywności realizowanej przy użyciu profesjonalnego sprzętu audiowizualnego. Wszelkie zapytania o akredytacje oraz możliwości otrzymania zgody na filmowanie, wykonywanie zdjęć, itp., należy kierować do managera klubu.

Goście przyjmują do wiadomości, że na terenie klubu mogą być wykonywane czynności polegające na fotografowaniu, rejestracji dźwięku, filmowaniu, itp. przez osoby posiadające od klubu zgodę na takie czynności.

 

§5 WARUNKI KOŃCOWE

Wstęp na teren klubu oznacza zgodę Gościa na bezpłatne wykorzystywanie jego wizerunku dla celów marketingowych i promocyjnych, zarówno wewnątrz lokalu, jak i na wszystkich dostępnych polach eksploatacji (internet, prasa, TV, radio, materiały drukowane, itp.). Goście klubu wyrażają zgodę na dobrowolne przebywanie w strefie podwyższonego hałasu, jaki może mieć miejsce na terenie lokalu. Goście wyrażają dobrowolną zgodę na przebywanie w strefach dla palących. Osoby dokonujące zakupu biletu lub wchodzące na teren klubu są w obowiązku zapoznać się z regulaminem klubu Banana Dance Club oraz automatycznie wyrażają zgodę na zastosowanie wobec nich niniejszego regulaminu.

Goście klubu przyjmują do wiadomości, że w lokalu sprzedawany jest alkohol oraz że klub nie odpowiada za jakiekolwiek efekty zdrowotne, motoryczne, czy psychologiczne spowodowane jego spożyciem. Gość spożywa alkohol na własną odpowiedzialność i z własnej, nieprzymuszonej woli.

Goście klubu przyjmują do wiadomości, iż na terenie klubu mogą być prezentowane treści przeznaczone dla osób dorosłych, w tym treści o charakterze kontrowersyjnym oraz z zabarwieniem erotycznym, mogących gorszyć osoby o delikatnym usposobieniu. Wejście do klubu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem tych potencjalnych treści i brakiem sprzeciwu wobec nich.

Wszelkie spory wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby zarządu klubu.v

Facebook